ราคาปกติ 900 บาท 859 บาท

Course 016

สินค้าคงเหลือกับประเด็นที่มักเข้าใจผิด

4.3 (45)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6310-06-228-016-03-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6310-06-228-016-03-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 09:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 09:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 90 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 45 ข้อ ต้องทำให้ได้ 27 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

รายการสินค้าคงเหลือ เป็นรายการหนึ่งในงบการเงินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความเฉพาะตัวนี่เอง ทำให้นักบัญชีมักเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ ตั้งแต่การรับรู้รายการ วัดมูลค่า ตลอดจนการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ

ในคอร์สนี้ ความเข้าใจผิดเหล่านั้นจะหายไป เนื่องจากเราได้ปูพื้นฐานความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ อธิบายด้วยภาพที่ชัดเจน ไปจนถึงตัวอย่างประกอบที่เข้าใจง่าย

ใน 9 ชั่วโมงของการอบรม ทุกท่านจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

 • พื้นฐานความรู้ของสินค้าคงเหลือ
 • ระบบการคำนวณสินค้าคงเหลือ
 • สิ่งที่มักเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ เช่น รายการนี้ถือเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย กรรมสิทธิ์ในสินค้าคงเหลือ
 • ตัวอย่างการคำนวณราคาทุนหรือ NRV 
 • เทคนิคง่ายๆ ในการอ่านงบการเงินเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ และการวิเคราะห์อัตราส่วนเบื้องต้น
 • การควบคุมภายในที่ควรแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

พิเศษสุดๆ+++ คอร์สนี้ท่านสามารถเข้าอบรมได้ภายในเวลากว่า 90 วัน ดูซ้ำและทำแบบฝึกหัดตามได้ไม่จำกัด

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำหลักสูตร

Preview 00:07:00

บทที่ 2 ทำความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีสินค้าคงเหลือ

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
Preview 00:08:00
 • มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
00:13:00
 • นิยามของสินค้าคงเหลือ
00:09:00
 • ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
00:13:00
 • การคำนวณต้นทุนขายและมูลค่าสินค้าคงเหลือ
00:09:00
 • สมมติฐานการไหลเวียนของสินค้า
00:04:00
 • การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
00:03:00
 • มาตรฐานการบัญชีสินค้าคงเหลือและการประยุกต์ใช้ Part1
00:14:00
 • มาตรฐานการบัญชีสินค้าคงเหลือและการประยุกต์ใช้ Part 2
00:05:00
 • มาตรฐานการบัญชีสินค้าคงเหลือกับงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์
00:11:00
 • แบบทดสอบสินค้าคงเหลือ
00:27:00

บทที่ 3 ระบบการคำนวณสินค้าคงเหลือ

 • ระบบการลงบัญชีแบบสิ้นงวด และต่อเนื่อง
00:25:00
 • การคำนวณต้นทุนขาย แบบสิ้นงวด
00:14:00
 • การคำนวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง Part 1
00:20:00
 • การคำนวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง Part 2
00:10:00
 • หลักแนวคิดการไหวเวียนของสินค้าคงเหลือ
00:14:00

บทที่ 4 สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการคำนวณและจำแนกรายการ

 • ค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์ รายการที่นักบัญชีเข้าใจผิด
Preview 00:06:00
 • การจำแนกต้นทุน Product VS Period
00:14:00
 • Check list  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกต้นทุน
00:14:00
 • แนวคิดของผู้บริหารในการคำนวณต้นทุนสินค้าและการตกแต่งตัวเลขทางการบัญชี
00:23:00

บทที่ 5 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 • การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ( LCNRV )
00:12:00
 • การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - วัตถุดิบคงเหลือ
00:07:00
 • การวัดมูลค่าสินค้ากรณี Contact Commitment 
00:09:00
 • การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบรวมหรือแบบเดี่ยว
00:07:00
 • ประเด็นสินค้าคงเหลือกับเงินได้นิติบุคคล
00:20:00
 • การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายปี - การตั้งประมาณการหนี้สิน 
00:19:00
 • การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - กำไรจากการกลับรายการ 
00:18:00
 • ตัวอย่างการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และผลกระทบต่องบการเงิน
00:14:00

บทที่ 6 กรรมสิทธิ์ ระบบการควบคุม และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่พบบ่อย

 • กรรมสิทธิ์ในสินค้าคงเหลือ
00:15:00
 • ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ
00:06:00
 • ข้อผิดพลาดในการนับสินค้าคงเหลือ ( Inventory Error ) Part 1
00:13:00
 • ข้อผิดพลาดในการนับสินค้าคงเหลือ ( Inventory Error ) Part 2
00:20:00
 • เทคนิคการวัดสินค้าคงเหลือด้วยวิธีอัตรากำไรขั้นต้น
00:20:00
 • เทคนิคการคำนวณหาสินค้าคงเหลือแบบราคาขายปลีก Part 1
00:09:00
 • เทคนิคการคำนวณหาสินค้าคงเหลือแบบราคาขายปลีก Part 2
00:19:00
 • เทคนิคการคำนวณหาสินค้าคงเหลือแบบราคาขายปลีก Part 3
00:06:00
 • การคำนวณหาสินค้าคงเหลือกรณีพิเศษ ( Basket Purchase )
00:19:00

บทที่ 7 วิเคราะห์สินค้าคงเหลือในงบการเงิน

 • สินค้าคงเหลือในงบการเงิน
00:29:00
 • อัตราส่วนทางการเงินกับสินค้าคงเหลือ
Preview 00:15:00

4.3 จาก 5

การให้คะแนน 45 ครั้ง

 

Reviews