ยลวรรณ จิรวัชรเดช

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์

 • 2017 - ปัจจุบัน
  ผู้ก่อตั้งสถาบัน Thai CPD at Home และเว็บไซต์ www.thaicpdathome.com เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ด้านบัญชีและให้การอบรม CPD แบบออนไลน์ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • 2009 - 2016
  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Manager) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศ และมีประสบการณ์อบรมเทรนนิ่งบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก
 • 2013 -2015
  หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit-in-Charge) บริษัท Deloitte & Touche LLP ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ตรวจสอบลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเข้าร่วมการอบรมเทรนนิ่งด้านวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CPA)

ดลดา วิวัฒนาช่าง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลำดับที่ 2)

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์

 • 2017 - ปัจจุบัน
  Senior Financial Analyst บริษัท Dynacraft Division PACCAR Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี วางแผนงบประมาณ จัดทำงบการเงิน และดูแลการควบคุมภายในขององค์กรขนาดใหญ่
 • 2007 – 2013
  2015 - 2016
  ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Senior Manager) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศ และมีประสบการณ์อบรมบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก
 • 2013 - 2015
  หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit-in-Charge) บริษัท Deloitte & Touche LLP ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ตรวจสอบลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเข้าร่วมการอบรมเทรนนิ่งด้านวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2011 - 2012
  อาจารย์นอกเวลาสอนวิชาบัญชีสำหรับหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี
 • 2010 - 2011
  ผู้ช่วยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CPA)

ผลงานทางวิชาการ

 • ผลงานทางวิชาการ หัวข้อ "The Persistence and Pricing of Earnings, Cash Flows and Accruals of Thai Firms" นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ปุญญนุช ธรรมทัตโต

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์

 • 2017 - ปัจจุบัน
  ผู้จัดการแผนกการเงิน (Finance Manager) ของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีเครือข่ายทั่วโลก
 • 2008 - 2016
  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Manager) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีบริษัทที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของต่างประเทศ เช่น IFRS และ US GAAP เป็นต้น และมีประสบการณ์อบรมเทรนนิ่งบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • หลักสูตรระยะสั้น สาขาบัญชี School of Management, Erasmus University

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์

 • 2016 - ปัจจุบัน
  ผู้จัดการแผนกงบประมาณ ส่วนงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอ เอ ประเทศไทย จำกัด มีประสบการณ์การวางแผน ควบคุม จัดการงบประมาณ และพิจารณาความคุ้มทุนของแผนงาน
 • 2009 - 2016
  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Manager) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีบริษัทที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของต่างประเทศ เช่น IFRS และ US GAAP เป็นต้น และมีประสบการณ์อบรมเทรนนิ่งบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

สุทธิณี เทพปริยะพล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (บูรณาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์

 • 2017 - ปัจจุบัน
  Finance Director, Products and Solutions Specialist ทำงานในบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ด้านบัญชีระบบออนไลน์ และเป็นผู้ทำบัญชีและให้คำปรึกษาและวางระบบบัญชีอิสระ วิทยากรพิเศษเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ภาษี และการเงิน ให้กับ SMEs และวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • 2014 - 2016
  ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แผนก Audit and Advisory Services ซึ่งให้คำปรึกษาในด้านการเตรียมความพร้อมบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • 2011 - 2014
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโสของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แผนก รับผิดชอบการตรวจสอบบัญชีของบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ (Multinational Companies) รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการและการค้า เป็นต้น

ผลงานทางวิชาการ

 • วิทยานิพนธ์ หัวข้อ แบบแผนของผลกำไรรายไตรมาสและการตกแต่งกำไร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • บทความในวารสารวิชาชีพบัญชีปีที่ 7 ฉบับที่ 19 สิงหาคม 2554 หัวข้อ พฤติกรรมการตกแต่งกำไรในไตรมาสที่สี่เพื่อบรรลุเป้าหมายกำไรประจำปี