ยลวรรณ จิรวัชรเดช

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์

 • 2017 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาด้านบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้บริหารสถาบัน Thai CPD at Home เว็บไซด์อบรม CPD แบบออนไลน์ และศูนย์กลางความรู้ด้านบัญชีและภาษี
 • 2009 - 2016
  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Manager) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศ และมีประสบการณ์อบรมเทรนนิ่งบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก
 • 2013 -2015
  หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit-in-Charge) บริษัท Deloitte & Touche LLP ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ตรวจสอบลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเข้าร่วมการอบรมเทรนนิ่งด้านวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CPA)

ดลดา วิวัฒนาช่าง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลำดับที่ 2)

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์

 • 2017 - ปัจจุบัน
  Senior Financial Analyst บริษัท Dynacraft Division PACCAR Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี วางแผนงบประมาณ จัดทำงบการเงิน และดูแลการควบคุมภายในขององค์กรขนาดใหญ่
 • 2007 – 2013
  2015 - 2016
  ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Senior Manager) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศ และมีประสบการณ์อบรมบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก
 • 2013 - 2015
  หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit-in-Charge) บริษัท Deloitte & Touche LLP ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ตรวจสอบลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเข้าร่วมการอบรมเทรนนิ่งด้านวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2011 - 2012
  อาจารย์นอกเวลาสอนวิชาบัญชีสำหรับหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี
 • 2010 - 2011
  ผู้ช่วยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CPA)

ผลงานทางวิชาการ

 • ผลงานทางวิชาการ หัวข้อ "The Persistence and Pricing of Earnings, Cash Flows and Accruals of Thai Firms" นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ปุญญนุช ธรรมทัตโต

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์

 • 2017 - ปัจจุบัน
  ผู้จัดการแผนกการเงิน (Finance Manager) ของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีเครือข่ายทั่วโลก
 • 2008 - 2016
  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Manager) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีบริษัทที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของต่างประเทศ เช่น IFRS และ US GAAP เป็นต้น และมีประสบการณ์อบรมเทรนนิ่งบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • หลักสูตรระยะสั้น สาขาบัญชี School of Management, Erasmus University

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์

 • 2016 - ปัจจุบัน
  ผู้จัดการแผนกงบประมาณ ส่วนงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอ เอ ประเทศไทย จำกัด มีประสบการณ์การวางแผน ควบคุม จัดการงบประมาณ และพิจารณาความคุ้มทุนของแผนงาน
 • 2009 - 2016
  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Manager) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีบริษัทที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของต่างประเทศ เช่น IFRS และ US GAAP เป็นต้น และมีประสบการณ์อบรมเทรนนิ่งบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

ชนิดา เลาหจีรพันธุ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์

 • ปัจจุบัน
  ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจของบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำ
 • 2017
  ผู้จัดการแผนก Transaction Advisory Services ของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด ด้าน Valuation and Business Modelling มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • 2013 – 2016
  ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) และผู้จัดการแผนก Transaction Advisory Services ของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อขายกิจการ ในสายธุรกิจที่หลากหลาย
 • 2009 – 2012
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (Audit Senior) และหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit in-Charge) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศ

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

อื่นๆ

 • ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial advisor) โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย