ราคาปกติ 600 บาท 529 บาท

Course 016

สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs

5.0 (10)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6207-06-228-016-01-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6207-06-228-016-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:30 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:30 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

วิทยากร

 • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

รู้หรือไม่ว่ากิจการกว่า 90% ในประเทศไทยต้องใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS for NPAEs ถ้าคุณยังไม่เข้าว่ามันคืออะไร หรือยังไม่รู้ว่าควรให้ความสำคัญกับประเด็นไหนบ้างในมาตรฐานชุดนี้แล้วล่ะก็บอกได้เลยว่ามีความเสี่ยงในการทำงานอย่างมาก

 

คอร์ส สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs เป็นคอร์สที่จะเติมเต็มความเข้าใจให้กับนักบัญชีทั้งหลาย รวมไปถึงผู้สอบบัญชีที่อยากจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่มักพบบ่อย และสามารถดาวน์โหลดไฟล์กระดาษทำการที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้

 • เข้าใจหลักการสำคัญของ TFRS for NPAEs มากขึ้น
 • เน้นข้อควรจำ ประเด็นสำคัญๆ สำหรับมาตรฐานในแต่ละบท
 • ศึกษาตัวอย่างในทางปฏิบัติสำหรับบทที่สำคัญๆ เช่น เงินสด ลูกหนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สัญญาเช่า
 • สามารถ Download file ตัวอย่างการคำนวณอายุลูกหนี้การค้า หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สัญญาเช่าทางการเงิน
 • ได้รับ File Template งบการเงินอัพเดทข้อมูลตาม DBD และข้อกำหนดในมาตรฐาน

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำเนื้อหาบทเรียน

Preview 00:13

บทที่ 2 มาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยและความสำคัญของ TFRS for NPAEs

00:15

บทที่ 3 ขอบเขตและกรอบแนวคิด TFRS for NPAEs

00:15

บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน

00:13

บทที่ 5 ตัวอย่างงบการเงิน

00:12

บทที่ 6 Template งบการเงิน

Preview 00:14

บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

00:12

บทที่ 8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

00:09

บทที่ 9 Tips: ประเด็นที่ควรระมัดระวัง

00:11

บทที่ 10 ลูกหนี้

00:09

บทที่ 11 Tips: การใช้ File วิเคราะห์อายุลูกหนี้

00:17

บทที่ 12 สินค้าคงเหลือ

00:13

บทที่ 13 Q&A: Perpetual กับ Periodic ต่างกันยังไง?

00:10

บทที่ 14 เงินลงทุน

00:17

บทที่ 15 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

00:21

บทที่ 16 Q&A: คำถามที่พบบ่อย

00:20

บทที่ 17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

00:18

บทที่ 18 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

00:28

บทที่ 19 ต้นทุนการกู้ยืม

00:13

บทที่ 20 สัญญาเช่า

00:10

บทที่ 21 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเช่า

00:16

บทที่ 22 Tips: การคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อและการบันทึกบัญชี Part 1

00:14

บทที่ 23 Tips: การคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อและการบันทึกบัญชี Part 2

00:18

บทที่ 24 ภาษีเงินได้ 

00:04

บทที่ 25 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

00:12

บทที่ 26 วิธีการคำนวณภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

00:15

บทที่ 27 วิธีการใช้ File คำนวณภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

Preview 00:12

บทที่ 28 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

00:08

บทที่ 29 รายได้

00:15

บทที่ 30 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

00:09

บทที่ 31 สัญญาก่อสร้าง 

00:15

บทที่ 32 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

00:11

บทที่ 33 ทบทวนบทเรียน

00:11

5.0 จาก 5

การให้คะแนน 10 ครั้ง