ลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคมเฉพาะรายได้ส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 703) พ.ศ. 2563

สรุปประเด็นสำคัญ

  • ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคมตามมาตรา 67 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากรและให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ อันมิใช่รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากรตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
  • ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากรและให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ อันมิใช่รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 250) พ.ศ. 2535

 

ขอบคุณที่มา:

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc703.pdf

Tag -
source: www.thaicpdathome.com