ขั้นตอนการยื่นงบการเงินประจำปี

งบการเงิน คือรายงานทางการเงิน ที่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสะเงินสดของกิจการ ประโยชน์ของงบการเงินมีหลายเรื่อง เช่น ช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือ ช่วยให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนในกิจการที่สนใจ เป็นต้น

นักบัญชีหลายท่านมักได้รับมอบหมายให้ยื่นงบการเงินแทนผู้ประกอบการ การยื่นงบการเงินนั้นลำดับแรกต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพราะหากมีข้อผิดพลาดอาจจะเสียเวลาและเสียค่าปรับในที่สุด สำหรับบทความนี้เราจะมาอธิบายขั้นตอนการยื่นงบการเงินแบบ Step-by-Step กันค่ะ ว่าเป็นอย่างไร

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการต้องยื่นงบการเงินให้กับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร โดย

 • ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทจะต้องประชุมอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ปิดงบการเงิน และบริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินภายในเดือน 1 นับจากวันที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน

 • ยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากร

ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องนำส่ง ภงด.50 และยื่นงบการเงินภายใน 150 วันนับจากวันที่สิ้นรอบบัญชี

ส่วนขั้นตอนในการยื่นงบการเงินแบบ Step-by-Step มีดังนี้

 1. เมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้ว จะได้รับ Username Password ในการนำส่งงบการเงน E-Filing ทาง Email ให้เก็บ Username Password ดังกล่าวไว้ เพื่อใช้ในการยื่นงบการเงินประจำปี
 2. บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติงบการเงินให้ทันภายใน 4 เดือนนับจากวันที่สิ้นรอบบัญชี
 3. ก่อนจัดประชุมบริษัทต้องประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 ฉบับ และต้องส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 4. หลังจากประชุมอนุมัติงบการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องดำเนินการนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุม และต้องนำส่ง ภงด.50 และยื่นงบการเงินภายใน 150 วันนับจากวันที่สิ้นรอบบัญชี
 5. ปัจจุบันการนำส่งงบการเงินแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถทำได้แบบออนไลน์ผ่าน http://efiling.dbd.go.th/

ความผิดจากการไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นงบล่าช้า

            หากไม่ยื่นงบการเงิน จะถือเป็นความผิดทางอาญา โดยจะได้รับจดหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้นำส่งงบการเงินให้ถูกต้อง แต่หากยังไม่ได้ดำเนินการ จะได้รับหมายเรียกจากตำรวจให้เข้าพบเพื่อไปดำเนินการเสียค่าปรับ และดำเนินการยื่นงบการเงินในภายหลังให้ถูกต้อง

ค่าปรับในการส่งงบการเงินล่าช้า นั้นมี 2 กรณีคือ

 1. บริษัทที่ประชุมอนุมัติงบการเงินไม่ทันภายใน 4 เดือน บริษัทจะเสียค่าปรับ 6,000 บาท และกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทอีกคนละ 6,000 บาท
 2. บริษัทที่ประชุมอนุมัติงบทันภายใน 4 เดือน แต่ไม่ได้ยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือนให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเสียค่าปรับเป็นกรณีดังนี้
  • ค่าปรับกรณียื่นงบล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน : ผู้มีหน้าที่ทำบัญชี 1,000 บาท / กรรมการผู้จัดการผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 1,000 บาท
  • ค่าปรับกรณียื่นงบล่าช้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน : ผู้มีหน้าที่ทำบัญชี 4,000 บาท /กรรมการผู้จัดการผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 4,000 บาท
  • ค่าปรับกรณียื่นงบล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป : ผู้มีหน้าที่ทำบัญชี 6,000 บาท / กรรมการผู้จัดการผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 6,000 บาท

อ่านค่าปรับแล้วน่ากลัวไม่ใช่น้อย ทางที่ดีแนะนำทุกท่านพยายามยื่นงบการเงินให้ถูกต้องและทันเวลา เพื่อที่จะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้ประกอบการกันค่ะ

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

 

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
สินค้าคงเหลือกับประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจ