6 ขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน

หัวใจสำคัญสำหรับผู้ใช้งบการเงิน คือ การนำข้อมูลในงบการเงินไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์งบการเงินก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เราตีความข้อมูลในงบการเงิน เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การที่จะวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงินอย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การใช้เครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ มาพิจารณาข้อมูลทางการเงินในการประเมินผลการดำเนินงานและแนวโน้มของกิจการเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม หรือช่วยพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคตของกิจการก็สามารถได้มาจากการวิเคราะห์งบการเงินเช่นเดียวกัน การวิเคราะห์งบการเงินก็เสมือน การนำข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมาประเมินผลการดำเนินงานของกิจการแล้วก็พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต เพื่อใช้ในการควบคุมหรือวางแผนสำหรับสถานการณ์ในอนาคตของกิจการ

การวิเคราะห์งบการเงินที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน ตัดสินใจได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ควรทำอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้


1. การกำหนดวัตถุประสงค์​

  สิ่งสำคัญ คือต้องรู้ก่อนว่า เราจะวิเคราะห์งบการเงินเพื่ออะไร ใครเป็นผู้ที่ใช้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ในช่วงเวลาใด และรายงานที่ต้องการคืออะไร เพราะคนที่ใช้งบการเงินต่างกัน วัตถุประสงค์ต่างกัน การคัดเลือกเครื่องมือมาใช้ในการวิเคราะห์งบก็ย่อมแตกต่างกัน

  เมื่อผู้วิเคราะห์งบการเงินตอบคำถามได้ทั้งหมดแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการทำขั้นตอนต่อไป


2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ได้แล้ว จะทราบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้าง เช่น หากวิเคราะห์กระแสเงินสดของกิจการ เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คืองบกระแสเงินสด แล้วจะวิเคราะห์สำหรับกิจการปีนี้เทียบกับปีก่อน หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

  ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล ไม่ใช่แค่การนำข้อมูลที่มีอยู่มาแล้ว มารวมเป็นไฟล์เดียว การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นด้วย เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจเศรษฐกิจในภาพรวม ทำความเข้าใจอุตสาหกรรมที่กิจการที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลนั้นอยู่ว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไรในตอนนั้นๆ นอกจากนี้ยังต้องทำความเข้าใจในตัวบริษัทที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลการทำความเข้าใจมีประโยชน์การทำความเข้าใจข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนอกจากนี้ยังต้องรู้ว่าคู่แข่งในธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจะได้ถูกต้องแล้วก้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น


3. การปรับสภาพข้อมูล 

  สำหรับบางกิจการ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่แข่งต้องมาดูก่อนว่ากิจการใช้มาตรฐานการบัญชีอะไร คู่แข่งใช้มาตรฐานการบัญชีอะไร เพราะจะมีข้อแตกต่างในการรับรู้ของแต่ละมาตรฐานการบัญชี

  สำหรับบางกิจการใช้มาตรฐานการบัญชีที่เป็นของประเทศไทย แต่บางกิจการอาจจะใช้ US GAAP ที่เป็นมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา เวลาที่จะเอาข้อมูลมาใช้ถ้ามีความแตกต่างกันมากแล้วทำให้การแปลความแตกต่างกัน จำเป็นต้องปรับข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ สำหรับขั้นตอนการปรับสภาพข้อมูล สิ่งที่ต้องเข้าใจเป็นอย่างแรกคือเข้าใจธุรกิจที่กำลังวิเคราะห์ข้อมูลก่อน


4. การเลือกวิธีวิเคราะห์งบการเงิน

  วิธีวิเคราะห์งบการเงินนั้น มีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการวิธีวิเคราะห์แนวโน้ม วิเคราะห์ส่วนประกอบของงบการเงิน หรือว่าการใช้ ratio และการวิเคราะห์เจาะลึกเข้าไปในงบกระแสเงินสด         

  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท มี Ratio เป็น 10 แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้ Ratio ตัวใด โดยต้องเลือกที่ตอบโจทย์ได้ แสดงในสิ่งที่อยากรู้ได้ และแสดงในสิ่งที่ผู้บริหารต้องการ

  ศึกษาวิธีการวิเคราะห์งบการเงินเพิ่มเติม คลิก คอร์สรู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน


5. การแปลความหมาย

  แม้ว่าเราจะเลือกเครื่องมือวิเคราะห์งบการเงินถูกต้อง และการคำนวณตัวเลขเปรียบเทียบกัน แต่ขาดความแปลความ จะไม่มีใครเข้าใจในผลงานของเราเลย

  นักวิเคราะห์งบต้องแปลความให้ได้ว่า ผลจากการคำนวณเราแปลความได้อย่างไรบ้าง เช่น การที่วิเคราะห์ข้อมูลมา ROA ROE สูงกว่าปีที่แล้ว แปลว่าอะไร แปลว่าดีต่อกิจการหรือไม่ หรือแปลว่าตอนนี้กิจการกำลังแย่ ขั้นตอนนี้ ถือว่าเป็นขั้นสำคัญของผู้วิเคราะห์งบการเงิน หากไม่เข้าใจธุรกิจที่แท้จริง และแปลความผิดๆ จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้ใช้งบก็เป็นได้


6. การจัดทำรายงานและสรุปผล 

  การจัดทำรายงานและสรุปผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งอาจต้องทำเป็นกราฟหรือตาราง ขึ้นอยู่กับการ Design แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับการายงานสรุปผล คือต้องทำให้เข้าใจ และตอบโจทย์วัตถุประสงค์ให้ได้ รวมถึงการแปลความหมายให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ผลการวิเคราะห์ต้องการนั่นเอง


สรุป

  การวิเคราะห์งบการเงินมีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีและขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้น ที่จะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงิน และความต้องการของผู้ใช้งบการเงินได้ดีที่สุด

 

หากต้องการรับข่าวสารดีๆ อัพเดทความรู้บัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นจากเรา สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่

 

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com