ราคาปกติ 350 บาท 319 บาท

Course 015

สรุปข้อแตกต่างทางบัญชี VS หลักการทางภาษีสำหรับกิจการ NPAEs

3.9 (47)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6310-06-228-015-03-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6310-06-228-015-03-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 02:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 02:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 18 ข้อ ต้องทำให้ได้ 11 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

รู้หรือไม่? หลักการบัญชีและภาษีนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมาก

บ่อยครั้งที่นักบัญชีสับสนระหว่างหลักการบัญชีและภาษี ว่ามันคืออะไรกันนะ แล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่

ความสับสนนั้นจะหายไป เมื่อคุณได้มาเรียนในคอร์สนี้ คอร์สที่จะทำให้คุณเข้าใจความแตกต่างทางบัญชีและภาษีอย่างชัดเจน ในทุกๆ องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น

  • ความแตกต่างระหว่างหลักการเบื้องต้นของ TFRS for NPAEs และหลักการภาษี
  • ความแตกต่างในแต่ละองค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ เงินสด ไปจนถึง หนี้สินและส่วนทุน
  • ความแตกต่างในด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ในงบกำไรขาดทุน
  • ตัวอย่างการคำนวณรายการที่แตกต่าง เพื่อปรับปรุงแบบ ภงด.50
  • โจทย์ตัวอย่างการคำนวณแบบ ภงด.50 เพื่อการประยุกต์ใช้จริง

ในยุคนี้ ถ้ารู้บัญชีและภาษี ไม่แม่น การทำงานก็ยากขึ้นทุกที ลองมาปัดฝุ่นความรู้ และจัดลำดับความคิดใหม่ในคอร์สนี้เพื่อประโยชน์ในการทำงานกันค่ะ

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำหลักสูตร

Preview 00:01:00

บทที่ 2 ทำไมจึงต้องเปรียบเทียบความแตกต่างทางบัญชีกับภาษี

00:02:00

บทที่ 3 หลักการทางบัญชีและภาษี

00:03:00

บทที่ 4 เปรียบเทียบการนำเสนองบการเงิน

00:11:00

บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีมีผลกระทบทางภาษีอย่างไร

00:04:00

บทที่ 6 สรุปประเด็นและความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี : เงินสด

00:02:00

บทที่ 7 ลูกหนี้

00:12:00

บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ

Preview 00:09:00

บทที่ 9 เงินลงทุน

00:10:00

บทที่ 10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

00:25:00

บทที่ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ Part2

00:19:00

บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

00:08:00

บทที่ 13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

00:02:00

บทที่ 14 ต้นทุนการกู้ยืม

Preview 00:06:00

บทที่ 15 สัญญาเช่า

00:21:00

บทที่ 16 ภาษีเงินได้

00:01:00

บทที่ 17 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

00:04:00

บทที่ 18 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

00:04:00

บทที่ 19 รายได้

00:06:00

บทที่ 20 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

00:15:00

บทที่ 21 รายได้ก่อสร้าง

00:03:00

บทที่ 22 อัตราแลกเปลี่ยน

00:04:00

บทที่ 23 สรุปประเด็นที่น่าสนใจ

00:16:00

บทที่ 24 Bonus ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

Preview 00:22:00

3.9 จาก 5

การให้คะแนน 47 ครั้ง

 

Reviews