Course 012

การจัดทำงบกระแสเงินสด

4.8 (33)

รหัสหลักสูตร

  • ผู้ทำบัญชี: 6207-06-228-012-03-E
  • ผู้สอบบัญชี: 6207-06-228-012-03-E

การนับชั่วโมง

  • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
  • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

  • 60 วัน

วิทยากร

  • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด โดยจะอธิบายขั้นตอนที่ซับซ้อนให้เข้าใจแบบง่ายๆ และมีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนสำหรับวิธีจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางตรงและทางอ้อม จบจากคอร์สนี้ไปนักเรียนจะสามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถ download "Excel Template สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางอ้อม" ไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทนำ

00:21

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

00:14

องค์ประกอบของงบกระแสเงินสด

Preview 00:32

ประเด็นที่มักสับสนในการจัดประเภทกระแสเงินสด

00:18

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด

00:28

การเตรียมตัวสำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด

00:07

วิธีจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางตรง VS ทางอ้อม Part 1

01:01

วิธีจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางตรง VS ทางอ้อม Part 2

00:34

วิธีจัดทำงบกระแสเงินสดแบบทางตรง VS ทางอ้อม Part 3

00:34

การจัดทำงบกระแสเงินสดทางอ้อมโดยใช้ Excel Template Part 1

00:33

การจัดทำงบกระแสเงินสดทางอ้อมโดยใช้ Excel Template Part 2

Preview 00:59

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

01:01

ทบทวนเนื้อหา

00:18

4.8 จาก 5

การให้คะแนน 33 ครั้ง