ราคาปกติ 600 บาท 500 บาท

Course 009

บัญชีและภาษีที่กิจการต้องรู้

4.5 (73)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6301-06-228-009-01-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6301-06-228-009-01-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 01:30 ชม. อื่นๆ 06:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ต้องทำให้ได้ 23 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

จะเปิดกิจการจะต้องรู้อะไรบ้าง?? ร้อยพันปัญหาที่หลายคนสงสัย หลักสูตรนี้เราจึงรวบรวมสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งแต่ความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลต้องรู้อะไรบ้าง ตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้บัญชีพื้นฐานที่ต้องมี และภาษีที่ต้องสนใจ ประกอบด้วย

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ

และตัวอย่างการนำส่งแบบภาษีต่างๆ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ทำบัญชีที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชีและภาษีสำหรับแนะนำกิจการ อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ประกอบการมือใหม่ที่อยากเรียนรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นด้วยตนเอง

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 แนะนำเนื้อหาหลักสูตร

00:18:00

บทที่ 2 ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด

 • ห้างหุ้นส่วน คืออะไร?
00:16:00
 • บริษัทจำกัด คืออะไร ?
00:17:00
 • ความแตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด กับ บริษัทจำกัด
00:09:00

บทที่ 3 สิ่งที่ต้องทำหลังจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด

 • เรื่องทั่วไป
00:21:00
 • การทำบัญชี
 • การยื่นภาษี
00:20:00

บทที่ 4 บัญชีที่ต้องรู้สำหรับกิจการ

 • บัญชีคืออะไร
 • ประโยชน์ของการทำบัญชี
00:13:00
 • สมการบัญชี งบดุล
00:13:00
 • สมการบัญชี งบกำไรขาดทุน
00:14:00
 • งบการเงินและองค์ประกอบงบการเงิน
 • งบแสดงฐานะการเงิน
00:17:00
 • ตัวอย่างงบการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
00:14:00
 • งบกระแสเงินสด
00:07:00
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • สรุปความเชื่อมโยงของงบการเงิน
Preview 00:11:00
 • ข้อสังเกตในการจัดทำงบการเงิน
00:12:00

บทที่ 5 ภาษีต้องรู้สำหรับกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ความเข้าใจเบื้องต้น
 • วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • อัตราภาษี
00:19:00
 • การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษี
00:20:00
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
 • การคำนวณภาษีกลางปี
00:20:00
 • วิธีกรอก ภงด.51
00:15:00
 • วิธีกรอก ภงด.50
00:16:00

บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ความรู้พื้นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
00:20:00
 • Tax Point
 • ตัวอย่างภาษีซื้อต้องห้าม
 • สิ่งที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
00:19:00
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 • ตัวอย่าง ภพ.30
00:14:00

บทที่ 7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ความรู้พื้นฐาน
 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย Part1
00:17:00
 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย Part2
 • ขั้นตอนการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
00:18:00
 • ประเภทของแบบแสดงรายการ
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
00:11:00
 • ตัวอย่างการกรอกแบบ ภงด. 1, 3, 53
 • ตัวอย่างบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
00:10:00

บทที่ 8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

00:13:00

บทที่ 9 ประกันสังคม

00:07:00

บทที่ 10 ปฏิทินบัญชีและภาษี

00:14:00

บทที่ 11 ทบทวนบทเรียน

00:15:00

4.5 จาก 5

การให้คะแนน 73 ครั้ง

 

Reviews