ราคาปกติ 600 บาท 500 บาท

Course 004.

รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน

4.9 (75)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6210-06-228-004-04-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6210-06-228-004-04-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 07:00 ชม. อื่นๆ 00:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 60 วัน

วิทยากร

 • ยลวรรณ จิรวัชรเดช

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ ต้องทำให้ได้ 21 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

การอ่านงบเป็นกับการวิเคราะห์งบเป็นนั้นแตกต่างกัน ถึงแม้จะอ่านงบเป็นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรู้ทันธุรกิจได้ทุกแง่ทุกมุม จะดีกว่ามั้ยถ้าคุณวิเคราะห์งบเป็นเพื่อรู้ทันธุรกิจแบบรอบด้าน เข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้ง และต่อยอดความรู้จากการวิเคราะห์งบการเงินนี้ได้อีกในอนาคต 

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้สนใจทั่วไป โดยจะสอนเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินทุกรูปแบบเพื่อที่จะทำความเข้าใจธุรกิจ ในหลักสูตรนี้เรามีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

 

พิเศษ++ นอกจากนี้คุณยังสามารถ download Excel Template สำหรับใช้วิเคราะห์งบการเงินง่ายๆ ด้วยตนเองกลับไปใช้ได้ ฟรี!

บทเรียน

ชื่อบทเรียน สถานะ เวลา

บทที่ 1 บทนำ

00:26

บทที่ 2 งบการเงินและองค์ประกอบงบการเงิน

 • ภาพรวม
 • งบแสดงฐานะการเงิน
00:18
 • งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • งบกระแสเงินสด
00:19

บทที่ 3 ขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน

00:15

บทที่ 4 เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน

00:11

บทที่ 5 การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

00:17
 • อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน Part1
00:18
 • อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน Part2
00:18
 • อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
00:11
 • อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระหนี้
00:13
 • อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
00:24
 • อัตราส่วนการวัดมูลค่า
00:15

บทที่ 6 การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน

00:31

บทที่ 7 การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง

00:25

บทที่ 8 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

00:16
 • วิเคราะห์งบกระแสเงินสดจากกิจกรรม CFO และ CFI
00:19
 • วิเคราะห์งบกระแสเงินสดจากกิจกรรม CFF
00:09
 • วิเคราะห์งบกระแสเงินสดโดยใช้อัตราส่วน
00:17

บทที่ 9 การวิเคราะห์งบโดยใช้ Excel Template

00:13
 • วิเคราะห์ Ratio จาก Excel Template
00:18
 • วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในงบต่างๆ โดยใช้ Template
00:13

บทที่ 10 การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้สอบบัญชี

00:31

บทที่ 11 ทบทวนบทเรียน

00:23

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 75 ครั้ง