ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี Cryptocurrency เสียภาษีอย่างไร

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
04 JUN 2021

9 ค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้ ในแบบ ภ.ง.ด.50

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
21 MAY 2021

จดหมายเตือนจากกรมสรรพากร

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
31 MAR 2021

เริ่มต้นธุรกิจแบบสบาย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
30 MAR 2021

นายจ้างที่มีลูกจ้างติดหนี้ กยศ. ต้องทำอย่างไร

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
29 MAR 2021

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป นายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้องค์กรนายจ้างมีหน้าที่หักเงิน ได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมนำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย เพื่อชำระหนี้คืนกองทุนตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้บัญญัติว่า“ให้บุคคล คณะบุคคล หรือ นิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 (1) แห่งประมวรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว

ออกจากงาน ต้องยื่นภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
20 MAR 2021

สรุปมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
19 MAR 2021

สรุปข้อแตกต่างทางบัญชี และภาษี ที่ผู้ทำบัญชี SMEs ควรรู้

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
05 MAR 2021

e-Withholding Tax ที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
03 FEB 2021

ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายได้ เรื่องที่มักเข้าใจผิด

ความรู้ภาษี by ซีพีดีแอทโฮม
04 SEP 2020

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
เทคนิคการเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ในรูปแบบต่างๆ