บัญชีการเงินคืออะไร และแตกต่างจากสาขาอื่นอย่างไรบ้าง

การบัญชีเป็นเรื่องของข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับกิจการ ที่จะถูกสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นภาษาในวงการธุรกิจ

การบัญชีมีหลายสาขาหรือมีหลากหลายความเชี่ยวชาญหลาย หนึ่งในนั้นและมีชื่อเสียงมากที่สุดคือการบัญชีการเงิน


บัญชีการเงิน

การบัญชีการเงินเป็นสาขาของการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอรายงานที่เรียกว่างบการเงิน งบการเงินซึ่งนำเสนอสถานภาพของบริษัท ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดและข้อมูลอื่น ๆ

งบการเงินประกอบด้วย : งบแสดงฐานางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นงบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน


เมื่อเทียบกับสาขาอื่น

สาขาบัญชีอื่น ๆ ก็จัดการกับการประมวลผลข้อมูล แต่ละสาขามีจุดประสงค์ของตัวเอง ตัวอย่างเช่น การบัญชีบริหารมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลกับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจภายในกิจการ การทำบัญชีมุ่งเน้นไปที่กระบวนการบันทึก การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (การตรวจสอบงบการเงิน)

วัตถุประสงค์หลักของการบัญชีการเงินคือการจัดทำและนำเสนองบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของการบัญชีการเงินโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการบัญชีบริหารคือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การบัญชีการเงินจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP)งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

งบการเงินที่จัดทำขึ้นในทางการบัญชีการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป หมายความว่าข้อมูลที่อยู่ในนั้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ทั้งหมดโดยทั่วไปและไม่ใช่เฉพาะกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ผู้ใช้งบการเงินรวมไปถึง เจ้าของและนักลงทุน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ และซัพพลายเออร์ ผู้ให้กู้ รัฐบาล ลูกค้า พนักงานและประชาชนทั่วไป


ข้อจำกัดของการบัญชีการเงิน

การบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในอดีต หน้าที่คือการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งมันไม่ได้ให้การคาดการณ์ของผลลัพธ์ในอนาคต งบประมาณ คุณจะต้องหันไปใช้สาขาการบัญชีอื่นแทน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ใช้ในการคาดการณ์เหล่านั้นก็ต้องมาจากการบัญชีการเงิน

การบัญชีการเงินไม่สามารถให้ข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ใช้ได้ มันมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทั่วไปที่มีประโยชน์โดยทั่วไป ผู้ใช้จะต้องมองเข้าไปในแหล่งข้อมูลอื่นเมื่อทำการตัดสินใจ เช่น สภาวะอุตสาหกรรม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในงบการเงิน

การบัญชีการเงินเกี่ยวข้องกับการประมาณการ ในความเป็นจริงรายการจำนวนมากในรายงานไม่ได้รายงานต้นทุนที่แท้จริง ยกตัวอย่างเช่น "หนี้สูญ" หนี้สูญแสดงถึงส่วนที่เรียกเก็บไม่ได้ของลูกหนี้ ซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าส่วนที่เรียกเก็บไม่ได้ของลูกหนี้ในอนาคตจะมียอดเท่าไร นั่นคือสิ่งที่เราต้องประเมิน

การประมาณการจะต้องสมเหตุสมผลบนพื้นฐานที่ถูกต้อง มีการแนะนำวิธีการโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจถึงการประมาณการที่สมเหตุสมผลและเชื่อถือได้


ข้อสรุป

การบัญชีการเงินคืออะไร ? การบัญชีการเงินเป็นสาขาการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) งบการเงินที่จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วไปของผู้ใช้ที่สนใจ

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.accountingverse.com/financial-accounting/introduction/what-is-financial-accounting.html

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
รู้จักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั้งระบบ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
พื้นฐานบัญชีต้นทุนที่นักบัญชีควรรู้