เก็บชั่วโมง CPD คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ ?

 

เก็บชั่วโมง CPD คืออะไร?

นักบัญชีมือใหม่ อาจจะเคยได้ยินคำว่า “เก็บชั่วโมง CPD” แต่เชื่อแน่นอนว่าทุกคนคงสงสัยว่าการเก็บชั่วโมง CPD เนี่ยมันคืออะไร แล้วมันมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้าง

การเก็บชั่วโมง CPD คือ การเก็บชั่วโมงเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับวิชาชีพบัญชี ที่ย่อมาจากคำว่า Continuing Professional Development

 

การเก็บชั่วโมง CPD สำคัญอย่างไร?

การเก็บชั่วโมง CPD เป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับนักบัญชีเนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า หนึ่งในคุณสมบัติที่ครบถ้วนของนักบัญชี คือ การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ปี

อ้างอิงจาก ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557 ออกตามความในมาตรา 7(6) แห่ง พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543

 

นักบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD ปีละเท่าไร?

  • ผู้ทำบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน 
  • จำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ภายใน 1 ปีต้องเก็บชั่วโมงเกี่ยวกับวิชาบัญชีขั้นต่ำ 6 ชั่วโมง ที่เหลือเป็นวิชาอื่นๆ เช่น ภาษี ก็ได้เช่นกัน หรือถ้าอยากเก็บบัญชี 12 ชั่วโมงรวดก็ทำได้ไม่มีใครว่าอะไร

 

นักบัญชีขึ้นทะเบียนปีแรกต้องเก็บชั่วโมง CPD ไหม?

ถ้าเป็นนักบัญชีที่แจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีปีแรก ตามขั้นตอนใน บทความนี้  เรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบว่าวันที่เราขึ้นทะเบียนสมบูรณ์เป็นวันที่เท่าใด และหากมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่า 6 เดือน ไม่จำเป็นต้องเริ่มเก็บชั่วโมงในปีนี้ สามารถไปเริ่มเก็บชั่วโมง CPD ในปีถัดไปได้

ยกตัวอย่าง เช่น ปี 2564 เราขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตอนเดือนพฤศจิกายน 2564 นั่นแปลว่า ในปี 2564 นี้เราไม่ต้องเริ่มเก็บชั่วโมง CPD แต่ไปเริ่มเก็บ 12 ชั่วโมงในปี 2565 ได้เลย

 

เก็บชั่วโมงแล้วต้องแจ้งภายในเมื่อไร? อย่างไรบ้าง?

เมื่อผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมง CPD เรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งชั่วโมง CPD ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป 

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอบรมเก็บชั่วโมง CPD ครบแล้วในปี 2564 ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งชั่วโมงภายในวันที่ 30 มกราคม 2565 เท่านั้น

ฉะนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดควรแจ้งชั่วโมงหลังจากที่เก็บ CPD เรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอวันสุดท้ายค่ะ

ช่องทางการแจ้งชั่วโมง CPD สามารถทำได้แบบออนไลน์ผ่าน 2 ระบบนี้ (ระบบไหนก็ได้)

ส่วนวิธีการแจ้งชั่วโมง CPD ทำได้ง่ายๆ ตาม ขั้นตอนนี้

 

ถ้าไม่เก็บชั่วโมง CPD มีโทษอย่างไร?

ผู้ทำบัญชีหลายๆ ท่านอาจจะไม่รู้ว่า ถ้าเราไม่เก็บชั่วโมง CPD และแจ้งนับชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด อาจจะโดนโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และถ้านอกจากนี้ยังต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องย้อนหลัง ให้ครบจำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไป แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง

 

วิธีการเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทำอย่างไรได้บ้าง?

ยกตัวอย่างการเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ที่นับชั่วโมงได้ เช่น

 

  1. การอบรมหรือสัมมนา ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น ซึ่ง www.thaicpdathome.com เองก็เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้มีการจัดอบรมแบบ e-learning ได้อย่างเป็นทางการ
  2. การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการสัมมนา แต่ต้องเป็นการอบรมของข้อ 1 เท่านั้น
  3. การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนในฐานะอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ
  4. การสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูงกว่าคุณวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม
  5. การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

สำหรับรายละเอียดในข้อ 2-5 อาจจะต้องติดต่อกับทางสภาวิชาชีพเพิ่มเติมเพื่อให้ตรวจสอบยืนยันการนับชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่ะ

โดยสรุปแล้ว การเก็บชั่วโมง CPD เป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับนักบัญชี ถ้าอยากก้าวไกลในวิชาชีพ สละเวลาปีละเล็กน้อยหาความรู้เพิ่มเติมจะได้ไม่ตกเทรน และมีคุณสมบัติเป็นนักบัญชีอย่างครบถ้วนนะคะ

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com