การจัดทำคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 232)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการจัดทำคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทาง Application ProgrammingInterface

ลงวันที่ 2 มกราคม 2563ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

 สรุปประเด็นสำคัญ

“แบบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึงแบบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) ที่อธิบดีได้กำหนดรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (e-VAT Refund for Tourists) เพื่อใช้ในการจัดทำแบบคำร้อง (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง Application Programming Interface

“ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร” หมายถึงผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร

“ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร” หมายถึงผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร

1.หลักเกณฑ์การขออนุมัติเป็นผู้จัดทำแบบ ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     1.1 ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร
 • ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมสรรพากร ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Programming Interface ในการจัดทำแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำส่งข้อมูลคำร้องดังกล่าวให้กับกรมสรรพากรได้ในทันที (Real Time)

     1.2 ยื่นคำขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวตามแบบที่อธิบดีกำหนด หรือผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

   

2. สิทธิของผู้ประกอบการจดทะเบียน

      เมื่อได้รับอนุมัติแล้วผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะเป็นผู้มีสิทธิจัดทำแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมสรรพากร เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรูปแบบและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบที่อธิบดีกำหนดไว้ ผ่านระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
(e-VAT Refund for Tourists) ในการนำส่งข้อมูล ภ.พ.10 ให้กรมสรรพากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง API และสามารถจัดทำแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพียงวิธีการเดียวเท่านั้น

1. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อผู้มีสิทธิจัดทำแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขายสินค้าให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้

 • จัดทำใบกำกับภาษีเต็มรูปหรืออย่างย่อให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยระบุเลขที่หนังสือเดินทางของผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรลงในใบกำกับภาษีดังกล่าวด้วย
 • รับรองรายการสินค้าที่ปรากฏในใบกำกับภาษี และจัดทำแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (e-VAT Refund for Tourists)
 • นำส่งแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง API เพื่อขออนุมัติหมายเลขอ้างอิงการนำส่งแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
 • เมื่ออธิบดีได้อนุมัติหมายเลขอ้างอิงการนำส่งแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบงาน e-VAT Refund for Tourists แล้ว ให้ผู้มีสิทธิจัดทำคำร้องส่งมอบหลักฐานการนำส่งแบบคำร้องให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าในทันที

2. ในกรณีที่ไม่สามารถนำส่งแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง API ได้ เนื่องจากเหตุขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้แบบคำร้องฉบับดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติหมายเลขอ้างอิง ให้ดำเนินการดังนี้

 • จัดทำใบกำกับภาษี และรับรองรายการสินค้าพร้อมจัดทำแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • ส่งมอบหลักฐานการนำส่งแบบคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (จะไม่ปรากฏหมายเลขอ้างอิง) ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าดังกล่าวในทันที และ
 • จัดทำรายงานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งวันเวลา และเหตุขัดข้องดังกล่าวต่อกรมสรรพากร ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ([email protected]พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการนำส่งแบบคำร้องในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันถัดไป และ
 • เมื่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ให้ผู้มีสิทธิจัดทำแบบคำร้องดำเนินการเพื่อขออนุมัติหมายเลขอ้างอิงผ่านระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (e-VAT Refund for Tourists) ในทันที

 

3. เงื่อนไข

เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้จัดทำ ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

      5.1 ต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรเป็นหนังสือ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่ผู้มีสิทธิจัดทำแบบคำร้องกำหนด

     5.2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้โดยเคร่งครัด

    อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจเพิกถอนการอนุมัติ และออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวยุติการเป็นผู้ประกอบการได้ และให้มีผลนับแต่วันที่อธิบดีมีหนังสือเพิกถอนเป็นต้นไป

   การขอยุติสิทธิในการจัดทำคำร้อง ภ.พ.10 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี

 

ขอบคุณที่มา:

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgvat232.pdf

Tag -
source: www.thaicpdathome.com