การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสัญญาเช่า ตาม TFRS16

   มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ TFRS16 สำหรับเรื่องสัญญาเช่า เป็นเรื่องใหม่ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี สิ่งที่หลายท่านรู้สึกสับสนส่วนมากเป็นวิธีการรับรู้รายการและวัดมูลค่าเพิ่มแรกสำหรับสัญญาเช่า

   ในบทความนี้เราจึงขอแนะนำเทคนิคดีๆ ในการวัดมูลค่าของสัญญาเช่าสำหรับผู้เช่ากันว่า เริ่มต้นเมื่อไร วัดมูลค่าอย่างไร เดี๋ยวไปลองดูพร้อมๆ กันค่ะ


ประเมินสัญญาก่อน

ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องพิจารณาสัญญาโดยต้องประเมินว่า

  1. เป็นสัญญาเช่า หรือ
  2. มีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่

 

เมื่อผู้เช่าได้ประเมินสัญญาแล้วพบว่าเป็น สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องบันทึกรับรู้รายการ ดังนี้

  1. รับรู้เป็นรายการสินทรัพย์สำหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of Use Asset : ROU)
  2. รับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease Liability) สำหรับภาระผูกพัน

การวัดมูลค่าเริ่มแรก

   ณ วันทําสัญญาเช่าเริ่มมีผล ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าค่าเริ่มแรก (Initial Measurement) ของสิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

 

การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสิทธิการใช้สินทรัพย์ (ROU)

   ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์โดยใช้ ราคาทุน (Cost) ซึ่งราคาทุนของสิทธิการใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

  1. จำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
  2. จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ซึ่งจ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักด้วยสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ เช่น มูลค่าคงเหลือที่รับการประกัน เป็นต้น
  3. ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้เช่าที่เกิดขึ้น
  4. ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นกับผู้เช่าในการซื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิงการบูรณะ สถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือซ่อมแซมสินทรัพย์อ้างอิงให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดของสัญญาเช่า

 

การวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease Liability)

   ผู้เช่าต้องวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วย มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันนั้น จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า (Implicit Rate) หากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ ผู้เช่าต้องใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม (Incremental Borrowing Rate) ของผู้เช่า


ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกของสิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดังนี้

   โดยสรุปแล้วขั้นตอนการวัดมูลค่าเริ่มแรกจากสัญญาเช่านั้น เริ่มต้นจากการพิจารณาสัญญาว่าใช่สัญญาเช่าไหม หากเป็นสัญญาเช่าเราจึงรับรู้รายการต่อไป ซึ่งในส่วนสิทธิในการใช้สินทรัพย์ (ROU) รับรู้ด้วยราคาทุน แต่ส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบัน หากเข้าใจหลักการแล้วการบันทึกบัญชีจะทำได้ง่ายขึ้นและไม่สับสนค่ะ

 

 

หากต้องการรับข่าวสารดีๆ อัพเดทความรู้บัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นจากเรา สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
วิธีจัดทำงบกระแสเงินสด Step-by-Step