สรรพากรขยายระยะเวลายื่นภาษี สู้ Covid-19 มีอะไรบ้าง EP.1

ในช่วงที่วิกฤตโควิดกำลังระบาด ทางสรรพากรได้ประกาศขยายระยะเวลายื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ประชาชนสนับสนุนนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

การประกาศขยายระยะเวลาการยื่นภาษีดังกล่าวของสรรพากร จะมีอะไรบ้าง เราสรุปมาให้ในบทความนี้


1. ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเป็นการทั่วไป ดังนี้

     1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2562 (แบบ ...90* แบบ ...91* และ แบบ ...95) ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
     1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (แบบ ... 50 และ แบบ ... 55) ฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
     1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 (แบบ ... 51) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สรุปง่ายๆ ในตาราง ดังนี้


2.ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีสำหรับผู้ประกอบการทุกราย ดังต่อไปนี้

     2.1 ภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ ภ.ง.ด. 53 และ แบบ ภ.ง.ด. 54) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563  ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

     2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

         2.2.1 การขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563  และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
         2.2.2 การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ. 36)  ของเดือนมีนาคม 2563   ที่ต้องยื่นภายเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

     2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  (แบบ ภ.ธ. 40) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 แต่ไม่รวมถึงกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรที่ชำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

     2.4 อากรแสตมป์ (แบบ อ.ส. 4 แบบ อ.ส. 4ก และ แบบ อ.ส. 4ข) ที่ต้องยื่นชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สรุปง่ายๆ ในตาราง ดังนี้

 

    
สำหรับท่านที่กลัวจะพลาด Deadline นี้ save ไว้ share ไว้ เพื่อกันลืมได้เลยนะคะ

อยากรู้เรื่องภาษีเบื้องต้นเพิ่มเติม ลองเข้ามาศึกษาในคอร์ส บัญชีและภาษีที่กิจการต้องรู้ คลิก และ รวมประเด็นควรรู้ในภาษีมูลค่าเพิ่ม คลิก

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 


 

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com