เริ่มต้นธุรกิจแบบสบาย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันยกระดับการให้บริการ เพื่ออำนวยความ สะดวก ให้กับนิติบุคคลตั้งใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจจากเดิมทีมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกันได้ ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ปัจจุบันได้เพิ่มการให้บริการแก่ผู้ประกอบการใหม่ที่มา จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยสามารถ ยื่นคำขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและ ชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร (e-Filing) ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย


   ผู้ประกอบการใหม่ที่มีความประสงค์ จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมทั้งแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม และแบบคำขอใช้บริการ e-Filing ของกรมสรรพากร ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จากเว็บไซต์ www.dbd.go.th เพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการ e-Filing ของกรมสรรพากรผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีดังนี้

1.เมื่่อยื่่นสมัครขอใช้บริการ e-Filing ของกรมสรรพากร ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าพนักงานของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะบันทึกข้อมูลแบบคำขอส่งให้กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.ยืนยันคำขอใช้บริการภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่่ยื่่นคำขอใช้บริการต่อเจ้าพนักงานของกรมพัฒนา

ธุุรกิจการค้าซึ่่งกรมสรรพากรจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)ไปยังที่่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่่แจ้งไว้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุุคคลกับกรมพัฒนาธุุรกิจการค้า ให้คลิกลิงค์จากe-mail ที่่ส่งให้เพื่่อยืนยันและยอมรับข้อตกลงการใช้งานภายใน 15 วันนับแต่วันที่่ได้รับe-mail จากกรมสรรพากร

3.เมื่่อได้รับการยืนยันแล้ว กรมสรรพากรจะจัดส่งชื่่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการใช้บริการ e-Filing ไปให้ทาง e-mail ภายใน 15 วันนับแต่วันที่่ ยืนยันคำขอใช้บริการและยอมรับข้อตกลง การใช้บริการ หากไม่ได้รับชื่่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ภายในกำหนดวันดังกล่าว ให้ติดต่อศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 หรือ [email protected].

 

หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าการขอใช้บริการไม่สำเร็จและต้องไปยื่นคำขอใช้บริการใหม่ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

 

 

 

หากต้องการรับข่าวสารดีๆ อัพเดทความรู้บัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นจากเรา สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่

 

ขอบคุณที่มา http://download.rd.go.th/fileadmin/eMagazines/online_032564.pdf

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
เทคนิคการเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ในรูปแบบต่างๆ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
พื้นฐานบัญชีต้นทุนที่นักบัญชีควรรู้