สรรพากรใจดี เครื่องจักรใหม่หักค่าใช้จ่ายได้ 2.5 เท่า

   สรรพากรใจดี เตรียมออกกฎหมายสนองมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุน ในประเทศปี 2563 หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ให้ผู้ประกอบการนำรายจ่ายลงทุนในเครื่องจักรมาหักภาษีได้มากถึง 2.5 เท่า

   โดยสาระสำคัญของมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ กำหนดให้ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายจากการลงทุนในเครื่องจักร ในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจำนวน 2.5 เท่า โดยแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนที่ 1 จำนวน 1.5 เท่า (ของรายจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง) เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
  • ส่วนที่ 2 จำนวน 1 เท่า เป็นการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

   ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่า แบบลีสซิ่ง และลงทุนในเครื่องจักร เพื่อให้เช่าเครื่องจักรนั้นแบบลีสซิ่ง) โดยผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ ในกรณีที่ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น และ เครื่องจักรมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบดังต่อไปนี้

1. ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

2. หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้และอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563

3. อยู่ในราชอาณาจักร

4. ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับอื่น

   จากการออกมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่ม ในภาคเอกชนกว่า 110,000 ล้านบาท อีกทั้งยังช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วย

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 
 

ขอบคุณที่มา:

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news14_2563.pdf

Tag -
source: www.thaicpdathome.com