สรุปขั้นตอนขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานผู้สอบบัญชี

หนึ่งในอาชีพที่นิสิตนักศึกษาสายบัญชีอย่างเราใฝ่ฝัน คงหนีไม่พ้น อาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือ CPA นั่นเอง แต่กว่าจะได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น ไม่ได้ง่ายเลย

นอกจากจะต้องผ่านการทดสอบที่เรียกได้ว่าหินสุดๆ ทั้ง 6 วิชาแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การเก็บชั่วโมงฝึกหัดงาน


ความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้น

คำว่าเก็บชั่วโมงฝึกหัดงานนั้น แตกต่างจากการเก็บชั่วโมง CPD เพราะการเก็บชั่วโมง CPD คือ การเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องเก็บชั่วโมงอบรม CPD อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปีหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) แล้วนั่นเอง แต่สำหรับการเก็บชั่วโมงฝึกหัดงานนั้นเป็นการเก็บชั่วโมงฝึกหัดงานก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีค่ะ

และที่สำคัญการเก็บชั่วโมงฝึกหัดงาน ต้องทำต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันยื่นคำขอ แจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง นะคะ


ทำไมต้องขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน

ผู้ขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือเราจะเรียกกันง่าย ๆ ว่า “ผู้ฝึกหัดงาน” นั้นต้องผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญชี โดยการฝึกหัดงานต้องเป็นหน่วยงานที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย

เหตุผลที่ต้องฝึกหัดงานนั้น นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตาม ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องฝึกงานก็คือ อาชีพผู้สอบบัญชีเป็นอาชีพที่เราให้การรับรองหรือให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงิน การที่จะตรวจสอบงบการเงินและให้ความเชื่อมั่นได้นั่น สิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือ ประสบการณ์การทำงาน หากประสบการณ์การทำงานตรวจสอบไม่เพียงพอแล้ว ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เราทำงานไม่มีคุณภาพ รับรองงบผิดๆ และอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบในหมู่มาก 


หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการฝึกหัดงานเป็นอย่างไร

การเป็นผู้ฝึกหัดงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน อ้างอิงจากข้อบังคับสภาวิชาชีพ ดังนี้

1. ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี

2. ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี ต้องสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการกำหนดไม่น้อยกว่าสี่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชา ซึ่งรวมทุกรายวิชาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ

2.2 สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง

3. ผู้ฝึกหัดงานยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน (ผส.1) และเอกสารประกอบ 

4. การกรอกข้อความในคำขอแจ้งการฝึกหัดงานด้วยลายมือ หรือพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ฝึกหัดงานจะต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับขั้นตอนนี้ คือ เอกสารขอขึ้นทะเบียนฝึกงานต้องมีผู้สอบบัญชีที่ให้การฝึกงานเซ็นต์รับรอง และอย่าลืมแนบเอกสารประกอบดังต่อไปนี้นะคะ


เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนสมรส  1 ฉบับ  (ถ้ามี)

3. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ   1 ฉบับ  (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ   1 ฉบับ  (กรณีไม่ได้แสดงบัตรประชาชน)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว     1 ฉบับ

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  1 ฉบับ

3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา   1 ฉบับ

4. การขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน  1 ฉบับ

5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุลหรือคำนำหน้า  1 ฉบับ


ปัญหาที่พบบ่อย

เมื่อทำความเข้าใจตรงกันในเบื้องต้นแล้ว ถัดมาเรามาดูกันค่ะว่าปัญหาที่พบบ่อย สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ฝึกหัดงานมีอะไรกันบ้าง

1. คำขอหรือเอกสารไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม หากเกิดปัญหานี้ขึ้น จะต้องรีบแก้ไขและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อยื่นเพิ่มเติมนะคะ

2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์

กรณีที่ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอทางไปรษณีย์ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนผู้ยื่นคำขอต้องแก้ไขภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือหรือได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ หรืออีเมล

3. ผู้ยื่นคำขอไม่ได้มาส่งเอกสารด้วยตนเอง

กรณีผู้ยื่นคำขอไม่ได้มาส่งเอกสารด้วยตนเองโดยให้ผู้ยื่นคำขอแทนให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำขอเป็นผู้มีอำนาจจัดทำบันทึกสองฝ่าย หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำขอและหากตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนจะไม่สามารถรับคำขอได้ เนื่องจากผู้ส่งคำขอไม่มีอำนาจลงนามในเอกสารคำขอนะคะ


พอจะทราบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชีกันไปแล้ว หากทำตามขั้นตอนนี้ รับรองว่าการขึ้นทะเบียนผู้ฝึกหัดงานก็จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปค่ะ

สุดท้ายก่อนจากกันไป อย่าลืมว่าต้องทำการทดสอบทั้ง 6 วิชาให้ผ่านด้วยนะคะ มิฉะนั้น การขึ้นทะเบียนฝึกงานครั้งนี้จะอาจจะสูญเปล่าก็เป็นได้ค่ะ

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

http://www.tfac.or.th/upload/9414/NwV5qognHn.pdf

http://www.tfac.or.th/article/detail/66931

http://www.tfac.or.th/upload/9414/5K7zjucRvO.pdf

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
วิธีจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี