เก็บชั่วโมง CPD ปี 2564 ไม่ครบต้องทำอย่างไร

 

ส่งท้ายปี 2564 กันไปแล้ว สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีเองก็มีหน้าที่ต้องเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเช่นกัน ในปีที่ผ่านมาหากผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีท่านไหน ยังเก็บชั่วโมง CPD ไม่ครบ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรกันบ้าง ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ Thai CPD at Home รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ลองมาทำความเข้าใจกันค่า

 

ผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชี ต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของปี 2565

 

วิธีการแก้ไขการอบรม CPD ไม่ครบเราแนะนำอย่างนี้ค่ะ

1. เช็คว่าเคยศึกษาความรู้ในรูปแบบกิจกรรมอื่นๆ ไหม ในระหว่างปี 2564

ถ้ามี ให้รวบรวมข้อมูลและแจ้งต่อสภาใน tab กิจกรรมอื่นๆ ได้ภายใน 30 มกราคม 2565 การเก็บชั่วโมงแบบอื่นๆ ตรงนี้ 1.5 ชั่วโมงจะนับเป็นชั่วโมง CPD ได้ 1 ชั่วโมงนะคะ

ตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆ เช่น

 • การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ
 • การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ (นับได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง)
 • การอ่านวารสารวิชาการหรือบทความต่าง ๆ (นับได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง)
 • การเข้าร่วมประชุม หรืออภิปรายกลุ่ม
 • การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมการดำเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (นับได้ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง)
 • การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ช่วยผู้บรรยาย ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น (ช่วงเวลาการเตรียมสื่อการสอนหรือการบรรยายนับได้ 2 เท่าของชั่วโมงการบรรยายจริง และช่วงเวลาการบรรยายนับได้ตามชั่วโมงการบรรยายจริง)
 • การสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพ (นับได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง)
 • การเขียนวารสารวิชาการหรือบทความต่างๆ เผยแพร่แก่สาธารณชน (นับได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง)
 • กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาการประกอบวิชาชีพ

วิธีการแจ้งชั่วโมง CPD แบบอื่นๆ ทำได้ตามขั้นตอนนี้

 

2. อบรม CPD ในปี 2565 ชดเชยส่วนที่ขาดไป

ถ้าเช็คข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว เรายังเก็บชั่วโมงได้ไม่ครบ 12 ชั่วโมง แนะนำให้รีบอบรม CPD เพื่อชดเชยชั่วโมงที่ขาดไปแล้วยื่นเก็บชั่วโมงในปี 2565 ทดแทน

ยกตัวอย่างเช่น

หากผู้ทำบัญชีอบรม CPD ไม่ครบในปี 2564 ต้องรีบอบรมในปี 2565 ให้ครบถ้วนเพื่อชดเชย และแจ้งในเว็บสภาวิชาชีพบัญชี ยกตัวอย่างเช่น ปี 2564 ขาดอยู่ 5 ชั่วโมง ต้องอบรมในปี 2565 = 5 ชม. (ที่ขาดไป) + 12 ชม. (ประจำปี 65) = 17 ชม.

บทลงโทษ กรณีผู้ทำบัญชีไม่เก็บ CPD ให้ครบถ้วนจะมีโทษถือว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจถูกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากได้รับหนังสือแจ้งจะต้องชำระค่าปรับ และเมื่อชำระค่าปรับแล้วต้องอบรมชดเชยส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน  

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ผู้สอบบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น

 1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
 2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี

ปี 2564 นี้วันสุดท้ายของการแจ้งนับชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชี คือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (เลื่อนตามมาตรการช่วยเหลือ Covid-19 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)

วิธีการแก้ไขการอบรม CPD ไม่ครบเราแนะนำอย่างนี้ค่ะ

1. เช็คว่าเคยศึกษาความรู้ในรูปแบบกิจกรรมอื่นๆ ไหม ในระหว่างปี 2564

ปี 2564 ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ให้ใช้ชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการแทนชั่วโมงแบบเป็นทางการได้ โดยชั่วโมงไม่เป็นทางการ 1.5 ชม. สามารถทดแทนชั่วโมงเป็นทางการได้ 1 ชั่วโมง ถ้าในปีที่ผ่านมาเคยพัฒนาความรู้แบบไม่เป็นทางการแล้วภายใน 31 ธันวาคม 2564 ก็แจ้งข้อมูลไม่เป็นทางการได้ จนกว่าจะถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

2. อบรม CPD ในปี 2565 ชดเชยส่วนที่ขาดไป และยื่นหนังสือชี้แจง

ถ้าปี 2564 ชั่วโมงไม่ครบจริงๆ ผู้สอบบัญชีจะยุ่งยากกว่าผู้ทำบัญชีสักนิดตรงที่ต้องทำให้ครบ 2 ข้อนี้ค่ะ

1) รีบอบรมชดเชยของปี 2564 ในปี 2565 ให้ครบถ้วน

2) ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็นแก่สภาวิชาชีพบัญชีภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์จำเป็นนั้นได้สิ้นสุดลง และเอกสารประกอบดังนี้

• หนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น Download

• แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(ผส.10) Download 

• หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีและรับรองสำเนาถูกต้อง Download

• หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล Download

บทลงโทษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ยื่นชั่วโมงไม่ครบไม่มีค่าปรับ แต่สภาวิชาชีพบัญชีอาจมีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติเพิ่มเติม

ถ้าใครอบรมชดเชยครบแล้ว วิธีการแจ้งชั่วโมง CPD ของทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีทำได้ตามวิธีนี้เลย

 

และตอนนี้ถ้าใครที่ยังขาดชั่วโมง CPD อยู่ ลองเลือกดูคอร์สอบรม CPD แบบออนไลน์ในนี้ นั่งอบรมง่ายๆ ได้ที่บ้านได้เลยจ้า

 

หากต้องการรับข่าวสารดีๆ อัพเดทความรู้บัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นจากเรา สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก:

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/67987

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/66929

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/143035

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
รู้จักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั้งระบบ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
การจัดทำงบประมาณเงินสด เพื่อบริหารเงินในกิจการ