สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแบบออนไลน์ภายใน 5 นาที

สมัยนี้อะไรๆ ก็ออนไลน์กันหมดแล้ว ซึ่งรวมไปถึงระบบสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี ที่พัฒนาให้พวกเราผู้ทำงานในสายวิชาชีพบัญชีสามารถสมัครสมาชิกแบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดายภายใน 5 นาที

สำหรับบทความนี้ทางทีมงาน Thai CPD at Home จึงตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้วิธีการในการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแบบสามัญ ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ กันค่ะ

 

รู้ไว้ก่อนเริ่มสมัคร

ก่อนอื่นเลย เรามาดูกันค่ะว่าการสมัครสมาชิกแบบสามัญและสมาชิกสมทบนั้น จะต้องคุณสมบัติมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 1. มีสัญชาติไทย

 2. มีสัญชาติไทย

 2. สำเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่ต่ำกว่า ปวส. ทางด้านการบัญชี หรือทางด้านบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) หรือ

 3. สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

 3. อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีหรือทางด้านบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี)

 

ท่านสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองได้จาก Link นี้

นอกจากนี้แล้ว ท่านต้องไม่เป็นบุคคล 3 ข้อดังต่อไปนี้ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

 • ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

ในส่วนของอัตราค่าบำรุงสมาชิก มีดังนี้

ประเภทสมาชิก

ค่าบำรุงสมาชิก (บาท)

1 ปี

3 ปี

5 ปี

สมาชิกสามัญ

500

1,500

2,500

สมาชิกวิสามัญ

500

1,500

2,500

สมาชิกสมทบ

300

900

1,500

 

หมายเหตุ : อัตราค่าบำรุงสมาชิกเป็นอัตราตามปีปฏิทิน (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี)  ทั้งนี้ สมาชิกประเภทวิสามัญและสมทบ ไม่มีสิทธิแจ้งขอฝึกหัดงานและทดสอบความรู้ต่อสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ท่านจะต้องเป็นสมาชิกสามัญเท่านั้นนะคะ

หากท่านทำความเข้าใจเรื่องอัตราค่าบำรุงสมาชิกและมีคุณสมบัติครบทุกข้อผ่านฉลุยแล้วล่ะก็ ท่านสามารถเริ่มต้น สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ

 

ขั้นตอนที่ 1  เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครในรูปแบบ ไฟล์นามสกุล .jpg/.png/.gif ขนาดไม่เกิน 500MB ให้พร้อม ดังนี้

 1. รูปถ่ายปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี เป็นภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษาทางการบัญชี ( Transcript และปริญญาบัตร)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

และก่อน Scan file อย่าลืมเซนต์รับรองสำเนาถูกต้องลงในเอกสารทุกรายการให้ครบถ้วยนะคะ

 

ขั้นตอนที่ 2  ผู้สมัครเข้าสู่ระบบสมาชิกใหม่ผ่าน website ของสภาวิชาชีพบัญชี

https://eservice.tfac.or.th/new_fap_registration/  หรือ เข้าสู่เว็บไซต์สภาบัญชี www.tfac.or.th  เลือกเมนูสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ตามภาพด้านล่าง

 

ขั้นตอนที่ 3  เลือกเมนู สมัครสมาชิกใหม่ กรอกรหัสประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วให้คลิก  “ตรวจสอบ”  

 

กรณีที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาฯ มาก่อนระบบจะแสดงผลว่า “ไม่เป็นสมาชิก ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ ?” ให้ผู้สมัครเลือก “คลิกเพื่อสมัครสมาชิก” 

 

 

ขั้นตอนที่ 4  การกรอกข้อมูลใบสมัคร ในระบบจะมีทั้งหมด 5 หน้า คือ

 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลที่อยู่
 • ข้อมูลการศึกษา
 • ไฟล์เอกสาร
 • สรุป

 

ท่านต้องกรอกข้อมูลของแต่ละหน้าให้ครบถ้วนไปตามลำดับ เพราะหากท่านกรอกข้อมูลในแต่ละหน้าไม่ครบถ้วนระบบจะไม่อนุญาตให้ทำรายการในหน้าต่อไปได้

เมื่อกรอกข้อมูลไปถึงหน้าที่ 4 “ไฟล์เอกสาร” ระบบจะให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารเข้าไป ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารที่จัดเตรียมไว้เข้าไปในระบบจนครบ 

ทำรายการจนถึงหน้าสรุป ให้ยืนยันรายการโดยให้เลือก “ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว” หลังจากนั้นให้กดเลือก “บันทึกใบคำขอสมัครสมาชิกใหม่” ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครในระบบ Online

 

ขั้นตอนที่ 5  ชำระค่าบำรุงสมาชิก โดยสามารถเลือกชำระเงินได้ 4 วิธี คือ
 • ชำระเงินสดกับเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี
 • นำเงินฝากเข้าบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี 
 • แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สภาวิชาชีพบัญชีฯ (โดยขีดคล่อมเช็คและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”)
 • ธนาณัติสั่งจ่าย สภาวิชาชีพบัญชี ปณ.พระโขนง
 
หลังจากผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครและชำระเงินบำรุงสมาชิกแล้ว สามารถตรวจสอบผลการได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้ผ่านระบบสมัครสมาชิกใหม่ เมื่อพ้นระยะเวลาไปแล้ว 5 วันทำการ (นับจากวันที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับใบสมัครและค่าสมัคร) และหากเกิดปัญหาใด ๆ ทางสภาวิชาชีพบัญชีจะติดต่อกลับไปทาง e-mail ที่ท่านระบุไว้ในใบสมัครค่ะ
 
นอกจากนี้ท่านยังสามารถสอบถามข้อมูลไปยังฝ่ายทะเบียนของสภาวิชาชีพบัญชีในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 02-685-2500 หรือ [email protected]
 
 
ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 
 
 
 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
พื้นฐานบัญชีต้นทุนที่นักบัญชีควรรู้
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
สรุปการเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้และทิศทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร