ขยายเวลายื่นแบบ Disclosure Form ปี 2563

ในปัจจุบัน นอกจากจะยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว กิจการยังต้องพิจารณาและยื่นแบบ Disclosure Form สำหรับรายการระหว่างกันด้วย

Disclosure Form คืออะไร?

Disclosure Form คือ แบบรายงานที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และมีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมากกว่า 200 ล้านบาท เพื่อแสดงข้อมูลตามที่กรมสรรพากรกำหนด อันเป็นข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing)

Deadline การยื่น Disclosure Form คือ

โดยปกติแล้ว Disclosure Form จะต้องยื่นภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และได้รับการขยายเวลาเพิ่มอีก 8 วัน เป็นภายใน 158 วันสำหรับการยื่นออนไลน์  

ข่าวดีสำหรับปี 2563  

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงมีการขยายเวลาการยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ดังนี้

วิธีการยื่น

  1. ยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing 
  2. ยื่นในรูปแบบกระดาษ โดยต้องยื่นพร้อมหนังสือแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรถึงเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นแบบดังกล่าวผ่านระบบ e-Filing ได้

ระยะเวลาที่ต้องยื่น

1.ยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2564

  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป
  • นิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง

    1.) ไม่สามารถจัดประชุมภายในวันที่่ 26-30 เมษายน 64

    2.) ยื่นคำร้องภายในวันที่ 31 พ.ค. 64

 

2. ยื่นในรูปแบบกระดาษ ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

 

 

หากต้องการรับข่าวสารดีๆ อัพเดทความรู้บัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นจากเรา สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่

Tag -
source: www.thaicpdathome.com