ขยายกำหนดเวลาการเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินค่าปลูกสร้าง หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

 

   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคาร หรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 

สรุปประเด็นสำคัญ

  • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ลงวันที่ 8กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  • ต้องนำเงินได้มายื่นแบบ ภ.ง.ด.93 สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
  • ขยายกำหนดเวลาการยื่นออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

ขอบคุณที่มา:

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mfex_20200514.pdf

Tag -
source: www.thaicpdathome.com