ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2562

   

     ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สรุปประเด็นสำคัญ

        1.1 ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91 และแบบ ภ.ง.ด.95 สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2562ซึ่งต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือภายในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563สำหรับการยื่นรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แล้วแต่กรณีออกไปเป็นภายในวันที่ 31สิงหาคม พ.ศ. 2563

        1.2 กรณีการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและได้รับสิทธิผ่อนชำระเป็น 3 งวด ตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องผ่อนชำระภายในกำหนดเวลา ดังนี้

              (1) งวดที่ 1 ต้องชำระพร้อมกับการยื่นรายการภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป

              (2) งวดที่ 2 ต้องชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 1

              (3) งวดที่ 3 ต้องชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 2

     หากไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ต้องเสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับงวดที่ไม่ชำระและงวดต่อๆ ไป โดยคำนวณ
เงินเพิ่มตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปตามประกาศนี้จนถึงวันชำระ

 

ขอบคุณที่มา:

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mfexpit2.pdf

Tag -
source: www.thaicpdathome.com