การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 

สรุปประเด็นสำคัญ

ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี

สำหรับแบบ ภ.พ. 30

 

สำหรับแบบ ภ.พ.36

 

สำหรับแบบ ภ.ธ. 40

ไม่รวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรไม่ว่าจะได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยวิธีใด

 

สำหรับแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54


ขอบคุณที่มา:

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mofexpandformnet2.pdf

Tag -
source: www.thaicpdathome.com