ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

สรุปประเด็นสำคัญ

   ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษี และการยื่นรายงานตามประมวลรัษฎากรให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ไม่รวมบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

  แบบแสดงรายการ      กำหนดเวลาเดิมที่ต้องยื่นแบบฯ

กำหนดเวลาที่ขยายการยื่นแบบฯ

     หมายเหตุ
  • ภ.ง.ด.50
  • ภ.ง.ด.55

เดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ยื่นกระดาษ & และอินเทอร์เน็ต
  • ภ.ง.ด.50
  • ภ.ง.ด.55

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ขยายออกไปอีก 8 วัน ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ภ.ง.ด.51

เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 ยื่นกระดาษ & และอินเทอร์เน็ต
  • ภ.ง.ด.51

วันที่ 23 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ขยายออกไปอีก 8 วัน ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
  • Disclosure Form

เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม  2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563  

 

 

ขอบคุณที่มา: 

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mfexcit2.pdf

Tag -
source: www.thaicpdathome.com