ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการการนำส่งหรือชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป

ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการการนำส่งหรือการชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล การนำส่งหรือการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

สรุปประเด็นสำคัญ

                ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการการนำส่งหรือชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป สรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ *ไม่รวมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่กรมที่ดิน

 


ขอบคุณที่มา:

 https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mfexwht2.pdf

Tag -
source: www.thaicpdathome.com