ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

 

   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ลงวันที่ 29พฤษภาคม 2563

 

สรุปประเด็นสำคัญ

  • ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ Disclosure Form บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
  • ต้องยื่นแบบ Disclosure Form ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีฉบับปกติและฉบับเพิ่มเติมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
  • สำหรับการยื่นแบบ Disclosure Form ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
  • ขยายออกไปเป็น 158 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

 

ขอบคุณที่มา:

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mfexreportcit.pdf

Tag -
source: www.thaicpdathome.com