ข่าวดี e-Registration ลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกว่า 50%

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจต้องการเป็นเจ้าของกิจการได้ให้ความสำคัญต่อการยื่นคำขอต่างๆผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Registration)

   เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 การทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์จะช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

   ลดอัตราค่าธรรมเนียมแก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์(e - Registration) ลงจากเดิมที่ลดให้ร้อยละ 30 เป็นลดให้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

   ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration จะเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งของการยื่นขอจดทะเบียนฯ แบบ walk in ที่มีค่าธรรมเนียม 5,500 บาท โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดผ่านระบบ e-Registration ในอัตราใหม่นี้จะมีค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 2,750 บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 500 บาท การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดมีอัตราค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อ 1 ครั้ง นั่นเอง

 

 

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

 

ขอบคุณข้อมูล:

http://magazine.dbd.go.th/magazine

https://www.prachachat.net/economy/news-589193

Tag -
source: www.thaicpdathome.com