ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สรุปเอกสารที่ต้องมีก่อนขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอย่างราบรื่น ลองเช็คกันดูค่ะว่ามีเอกสารครบถ้วนมั้ย ก่อนไปขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีต้องมีเอกสารอะไรให้พร้อมบ้าง

 

1) หลักฐานการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ

- ใบเสร็จรับเงินค่าสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่ยังไม่หมดอายุ

- กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีสามารถสมัครพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเลย โดยแนบใบนำส่งเงินเป็นหลักฐาน

 

2) บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ

 

3) ทะเบียนบ้าน ฉบับเป็นปัจจุบัน

 

4) วุฒิการศึกษา

- ระดับ ปวส. ให้ส่งเอกสารใบระเบียนการศึกษา และ ประกาศนียบัตรฉบับกระทรวงศึกษาธิการ

- ระดับปริญญาตรี ให้ส่งเอกสาร Transcript และ ปริญญาบัตร

 

5) รูปถ่ายครึ่งตัว สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือกล้องถ่ายรูป ถ่ายภาพและนำมาใช้ โดยการถ่ายภาพให้ถ่ายโดยพื้นหลังเป็นสีพื้น และการจับภาพให้จับภาพเหมือนกับรูปถ่ายในบัตรประชาชน

 

6) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

7) หลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ชดเชย ถ้าในอดีตเคยเป็นผู้ทำบัญชีในแล้วไม่ได้มีการพัฒนาความรู้ หรือมีการพัฒนาความรู้ฯ แต่พัฒนาความรู้ฯ ไม่ครบตามข้อกำหนด (ถ้ามี)

 

8) รายชื่อลูกค้าที่รับทำบัญชี เลขที่นิติบุคคล และวันที่สิ้นงวด

ทั้งหมดนี้เป็นเอกสารที่ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี และที่สำคัญถ้าเอกสารใดเป็นการถ่ายสำเนาอย่าลืมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลายเซ็น และ ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง ของผู้ทำบัญชีให้ชัดเจนด้วยนะ

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com