ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ก่อนสิ้นปีอย่าลืมทำสิ่งนี้

เหลือเวลาอีก 2 เดือนกว่าๆ ก็จะสิ้นปี 2562 กันแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชี นอกจากจะยุ่งกับการทำงานในช่วงสิ้นปี และเตรียมตัวสำหรับ busy season ที่กำลังจะมาถึงแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเราต้องอย่าลืมดูแล รักษาสถานภาพทางวิชาชีพของเราด้วยนะคะ

ในแต่ละปี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ เพื่อที่จะรักษาสถานภาพเอาไว้ค่ะ

สำหรับบทความนี้ เราได้นำขั้นตอนต่างๆ สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป มาให้ได้สำรวจกันว่าสิ่งที่เราต้องทำก่อนสิ้นปี มีอะไรบ้างค่ะ


ผู้สอบบัญชี

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สอบบัญชี มี 3 ขั้นตอนด้วยกันที่ท่านจะต้องดำเนินการค่ะ

1. ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้สอบบัญชีจะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีค่าบำรุงสมาชิกปีละ 500 บาท โดยต้องชำระก่อนหมดอายุสมาชิก และเลือกชำระล่วงหน้าได้ไม่จำกัดจำนวนปี

การชำระค่าบำรุงสมาชิกสามารถทำได้หลายช่องทางค่ะ

 • กรอกแบบฟอร์ม คำขอต่ออายุสมาชิก (สวบช.3) และชำระเงินค่าบำรุงได้ 3 ช่องทาง
 1. ชำระเป็นเงินสด ซึ่งชําระกับเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี
 2. นําฝากเงินเข้าบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี
 3. แคชเชียร์เช็คสังจ่ายสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 • ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกผ่านบริการออนไลน์ ของสภาวิชาชีพบัญชี เว็บไซต์ : www.tfac.or.th เลือกเมนู Online Service หัวข้อ “ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี” และชำระเงินค่าบำรุงได้ 2 ช่องทาง
 1. Download ใบแจ้งชำระเงิน (Bill Payment) และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 2. ตัดผ่านบัตรเครดิต

ทั้งนี้หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่มีสถานะเป็นผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี การชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ปีละ 500 บาท จะครอบคลุมทั้ง 2 สถานะ จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกเพิ่มเติม

 

2. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปีละ 2,000 บาท ก่อนใบอนุญาตฯ สิ้นผล และเลือกชำระล่วงหน้าได้ไม่จำกัดจำนวนปี

 • กรอกแบบฟอร์ม คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (กบ.ช.5) และชำระเงินค่าบำรุงได้ 3 ช่องทาง
 1. ชำระเป็นเงินสด ซึ่งชําระกับเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี
 2. นําฝากเงินเข้าบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี
 3. แคชเชียร์เช็คสังจ่ายสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 • ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านบริการออนไลน์ ของสภาวิชาชีพบัญชี เว็บไซต์ : www.tfac.or.th เลือกเมนู Online Service หัวข้อ “ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี” และชำระเงินค่าบำรุงได้ 2 ช่องทาง
 1. Download ใบแจ้งชำระเงิน (Bill Payment) และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 2. ตัดผ่านบัตรเครดิต

 

3. ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

ผู้สอบบัญชีจะต้องยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ภายในวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินเท่านั้น ซึ่งต้องมีชั่วโมง CPD จำนวน 40 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน โดยแบ่งเป็น

 • ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี โดยต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และ
 • เป็นชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ให้นับชั่วโมงส่วนที่เกินจากชั่วโมงทางการเป็นชั่วโมงตามข้อนี้ได้ด้วย

ส่วนขั้นตอนการยื่นหลักฐาน CPD ออนไลน์ ก็ทำได้ง่ายๆเพียง 5 ขั้นตอนค่ะ

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th
 2. เข้าสู่บริการออนไลน์ จากนั้นเลือกหมวด “แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี
 3. ใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นใส่รหัสหลักสูตรจากหนังสือรับรองที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา และกดปุ่ม “ค้นหา”
 4. ระบบจะปรากฏรายการหลักสูตรที่ท่านได้ค้นหา จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”
 5. หลักสูตรที่ท่านต้องการยื่นจะปรากฏขึ้น ท่านสามารถ Print Screen เก็บไว้เป็นหลักฐานได้

ผู้ทำบัญชี

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ทำบัญชี มี 2 ขั้นตอนด้วยกันที่ท่านจะต้องดำเนินการค่ะ

1. ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี​

ผู้ทำบัญชีจะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี โดยต้องชำระก่อนหมดอายุสมาชิก และเลือกชำระล่วงหน้าได้ไม่จำกัดจำนวนปี โดยสมาชิกที่สามารถเป็น ผู้ทำบัญชีได้มี 2 ประเภทคือ

 • สมาชิกประเภทสามัญ (ปริญญาตรี การบัญชี) ค่าบำรุงสมาชิกปีละ 500 บาท
 • สมาชิกประเภทสมทบ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-ปวส. การบัญชี) ค่าบำรุงสมาชิกปีละ 300 บาท

ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงสมาชิก สามารถดำเนินการได้ในแนวทางเดียวกับผู้สอบบัญชีเลยค่ะ

 

2. ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน  โดยต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่ง และต้องยื่นหลักฐานจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี

ขั้นตอนการยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) สามารถดำเนินการได้ในแนวทางเดียวกับผู้สอบบัญชีเลยค่ะ

 

ครบถ้วนแล้วสำหรับขั้นตอนต่างๆ ที่ท่านต้องดำเนินการเพื่อรักษาสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สิ่งที่เราต้องพึงตระหนักคือ ขั้นตอนเหล่านี้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และต้องไม่ให้ขาดตกหล่นเด็ดขาด ทั้งการไม่ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรม (CPD) หรือ ไม่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจํานวนชั่วโมง หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ หรือไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก เพราะจะส่งผลการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพของท่านได้ค่ะ

สำหรับท่านที่ยังอบรมไม่ครบแนะนำให้เลือกดูคอร์สออนไลน์ https://www.thaicpdathome.com/course ในนี้ ช่วงปลายปีอย่างนี้ อบรมออนไลน์ สะดวกและประหยัดกว่าหลายเท่าค่ะ

และสำหรับขั้นตอนการยื่นหลักฐาน CPD ออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความ  https://www.thaicpdathome.com/article/detail/25/ขั้นตอนการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง-CPD  นี้เลยนะคะ

 

ไม่อยากพลาดบทความดีๆ ด้านบัญชี-ภาษี และโปรโมชั่นพิเศษ กดสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

http://www.tfac.or.th/Article/Detail/67987

http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66928

http://www.tfac.or.th/Article/Detail/67738

http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66929

 

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
พื้นฐานการปรับปรุงและปิดบัญชี
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
การจัดทำงบประมาณเงินสด เพื่อบริหารเงินในกิจการ