การใช้ข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

   ประกาศกรมสรรพากรเรื่องการใช้ข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สรุปประเด็นสำคัญ

  • ให้ยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  • อันเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล
  • อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากร รวมถึงประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของกรมสรรพากรที่กำหนดให้บุคคลใดๆ ต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • ให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรใช้ข้อมูลที่เกิดจากวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนวิธีการที่ต้องคัดเอกสารดังกล่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ขอบคุณที่มา:

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/pd_citdbd.pdf

Tag -
source: www.thaicpdathome.com