การบันทึกบัญชีของสัญญาเช่าในด้านผู้ให้เช่า

คราวก่อนเราได้แนะนำเกี่ยวกับสามารถรายงานทางการเงิน TFRS16 และการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสัญญาเช่าโดยเฉพาะในส่วนของผู้เช่าแล้ว ในบทความนี้

สำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีในฝั่งผู้ให้เช่ากันบ้าง


ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่า ถือว่าผู้ให้เช่าได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์เกือบทั้งหมดให้กับผู้เช่าแล้ว   ดังนั้นจะต้องรับรู้รายได้จากการขายสินทรัพย์ และตัดรายการสินทรัพย์ดังกล่าวออกจากงบการเงินพร้อมบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม และเลิกคิดค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ทำสัญญา  ต้องตั้งผู้เช่าเป็นลูกหนี้ตามเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าและทยอยตัดหนี้เมื่อได้รับเงิน ตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยจำนวนเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
  • ค่าเช่าที่ยกเลิกไม่ได้  
  • มูลค่าคงเหลือที่ได้รับประกัน 
  • สิทธิที่จะเลือกซื้อสินทรัพย์หากแน่นอนว่าผู้เช่าจะใช้สิทธินั้น
  • สัญญาเช่าภายใต้เงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่ามูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกัน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกสำหรับผู้ให้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลให้ผู้เช่าต้อง ตัดรายการสินทรัพย์ที่เช่าออกจากงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ด้วยอัตราคิดลดในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันคืออัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า โดยจำนวนที่รับรู้ คือ จำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า

การรับรู้ภายหลัง เงินค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามงวดโดยแยกเป็น

  1. ดอกเบี้ยรับ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  2. ส่วนที่เหลือ ให้นำไปลดยอดลูกหนี้(ที่เหลือ)

ค่าใช้จ่ายเริ่มแรก เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ เป็นต้น ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุน

 

การบันทึกบัญชีในด้านผู้ให้เช่า

ณ วันทำสัญญาเช่า

    เดบิต ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน                                 XX

              เครดิต สินทรัพย์ให้เช่า                                                          XX

                          ดอกเบี้ยรับยังไม่ถือเป็นรายได้                                         XX

 

วันที่รับเงินงวด

    เดบิต เงินสด                                                  XX

             เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน                                              XX

   เดบิต ดอกเบี้ยรับยังไม่ถือเป็นรายได้                                XX

             เครดิต ดอกเบี้ยรับ                                                             XX

 

เป็นยังไงกันบ้างคะ ทำความเข้าใจมาตรฐานรายงานการเงินเรื่องสัญญาเช่ากันตาม TFRS16 กันไปแล้ว หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังสับสนงุนงงกับเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะ

 

Tag -
source: www.thaicpdathome.com

LATEST POSTS

คอร์สที่คุณอาจสนใจ

เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
หลักฐานการสอบบัญชีและเทคนิคในการตรวจสอบ
เรียนเก็บชั่วโมงบัญชี
เทคนิคการเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ในรูปแบบต่างๆ